Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

marghhy
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa
6865 8b99

roseydoux:

Une Femme Mariée (1964)

Reposted fromLittleJack LittleJack viapuremindx puremindx
marghhy
6390 3474
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapuremindx puremindx
marghhy
8819 5be3
Reposted fromoblivious oblivious viapuremindx puremindx
marghhy
Reposted frombzdura bzdura viakeeplooking keeplooking
She is not mine. I don’t think she could ever be anyone’s. She doesn’t want to be owned. That’s what I love most about her.
letters my grandpa wrote about my grandmother  (via syndrome)
marghhy
4196 7233 500
Reposted fromCattleya Cattleya viaSenyia Senyia
marghhy
Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna.
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viaSenyia Senyia
marghhy
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds viazoi zoi
marghhy
How wonderful it is, to be silent with someone.
Kurt Tucholsky (via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice
1097 2aa2
Reposted fromdrozdzi drozdzi viadzisniezasne dzisniezasne
marghhy
marghhy
4886 3c50
Reposted fromvandalize vandalize
marghhy
4942 931a 500
Reposted fromvandalize vandalize
marghhy
4051 7302 500
Reposted fromvandalize vandalize viaexistential existential
marghhy
7562 2688
Reposted fromswissfondue swissfondue viaexistential existential

oldrockstars:

becoming older than 10 years old was the biggest mistake of my life

marghhy
3480 0e84
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl